Ponte Talvera verso sud, mattina (ARTT61)

  • 2013 china nera su carta
  • paesaggio bolzano china
  • 24x34
Biblioteca "Amadori" Bolzano